Geiten op de Grotesteeg?


Informatie voor inwoners van Altweerterheide en omstreken over de voorgenomen vestiging van een geitenhouderij op Grotesteeg 8a.
De plannen, gemeentelijke procedures en besluiten, gezondheidsrisico’s.

Het is definitief: er komt géén geitenstal op de Grotesteeg 8 a.

Zowel door een besluit van de Provinciale Staten van Limburg als door de Gemeente Weert kan een aanvraag tot het vestigen of uitbreiden van een geitenhouderij in de provincie Limburg op een afwijzing rekenen.

 

Er komen dus geen geiten op de Grotesteeg 8a

Gemeente en ondernemer die de aanvraag heeft ingediend hebben overleg over de gevolgen van deze afwijzing.

 

Na bovengenoemd besluit willen wij ons werk als Kerngroep Leefbaarheid Altweerterheide beëindigen en sluiten met dit laatste bericht deze site.

 

De Kerngroep bedankt inwoners die hebben gereageerd en ons hebben ondersteund.  De Kerngroep houdt op te bestaan in de huidige samenstelling. Een deel van de groep gaat zich bezig houden met het agrarisch beleid van de Gemeente Weert.

Voorlopig géén geitenstal aan Grotesteeg 8a.

Bron: dagblad de Limburger

Bron: dagblad de Limburger

(...)”een boer mag alles willen en vragen. Het gaat erom wat het openbaar bestuur wil. Hopen dat de bui overwaait, niet de verantwoordelijkheid durven nemen, is treurig” (...)

Quote uit Zembla documentaire “Ziek van geiten” 

Laatste Nieuws

4 juni 2019: Provinciale Staten verlengt geitenstop voor heel Limburg met een half jaar. Ook lopende procedures blijven stilliggen. 

Gemeente Weert volgt de provincie: ook komend half jaar géén geitenstal aan Grotesteeg 8a.

Voorafgaand aan de bespreking van de geitenverordening in de PS vergadering van 27 mei  2019 hebben Ruud Jacobs, namens de Kerngroep Leefbaarheid Altweerterheide, Jos van de Sande, oud GGD-arts en deskundige op het gebied van zoönosen, en hr Brunninkhuis, voorzitter van de Q-koorts patiëntenvereniging, gebruik gemaakt van het spreekrecht. Hun bijdrage is te zien en te lezen op https://ris2.ibabs.eu/Agenda/Details/Limburg/f7782671-ae82-40f0-a439-73b69df949f8 vanaf ongeveer 00.23.30 min


Concept MER bij gemeente Weert ingediend

14 mei 2019
Er is door de boer/ondernemer een conceptMER ingediend bij de gemeente Weert.
De gemeente zal deze moeten beoordelen. De kans bestaat dat de vergunning verleend zal worden.
Belanghebbenden (bewoners van Altweerterheide en Weert-Zuid) kunnen tegen de verleende vergunning bezwaar aantekenen. (Zienswijze indienen)
Kunnen we dit ook verwachten in Weert? Documentaire van Zembla: Ziek van Geiten. https://zembla.bnnvara.nl/nieuws/de-kool-en-de-geit-sparen
Blijf deze site volgen voor meer nieuws.

Provinciale Staten neemt besluit over verlengen Stand Still

PS neemt 27 mei 2019 een besluit over de stand still`•De Grotesteeg, geitenhouderij en gezondheid

Het plan

Een melkveehouder uit Altweerterheide wil in meer dan 20 jaar niet gebruikte pluimveestallen aan Grotesteeg 8a 930 geiten gaan houden.

Geitenhouderij en Gezondheid
 
Onderzoek door het RIVM laat zien dat omwonenden van geitenhouderijen een verhoogde kans op longontsteking hebben, tot op een afstand van twee kilometer. Zolang het niet bekend is waardoor dit komt (Q-koorts is hier niet de oorzaak van) adviseert GGD Nederland om géén geitenhouderijen te vestigen binnen twee kilometer van dorpskernen.

Twee kilometer afstand

Grotesteeg 8a ligt op 300 meter van de bebouwde kom en op 400 meter van basisschool St Jozef. 
De hele bebouwde kom van Altweerterheide ligt binnen de twee kilometerzone, evenals een flink deel van het bungalowpark.
Verder liggen nog twee horecavoorzieningen, twee campings en enkele kinderdagverblijven binnen deze zone.

Deze folder is in de week van 11 maart 2019 bij alle huishoudens in Altweerterheide bezorgd.

Links naar nieuws en informatie

Kort nieuws geknipt


Standstill gemeente Weert definitief. Bron: dagblad de Limburger, 4 april 2019


Toepassen voorzorgbeginsel door gemeentes mogelijk. Bron: de Boerderij, 9 april 2019ll

Geitenhouders: de sector moet minder hard groeien. Financieel Dagblad 9 mei 2019

Twee kilometer


Een kort overzicht

27 mei 2019: Provinciale Staten besluiten over verlengen stand still. En zo ja, vallen eerdere aanvragen hier nog onder?

14 mei 2019: De ondernemer dient een MER Concept in bij de Gemeente Weert!
Gaat dit ook gebeuren in Weert? https://zembla.bnnvara.nl/nieuws/de-kool-en-de-geit-sparen

Stand van zaken begin maart 2019: Het gemeentebestuur van Weert moet nog besluiten of de vergunning op Grotesteeg 8a omgezet mag worden van 6400 kippen naar 930 geiten.


-Het RIVM publiceert in juli 2017 het rapport Veehouderij en Gezondheid 2, waarin het vermoeden uit VGO 1 bevestigd wordt dat omwonenden van geitenhouderijen vaker een longontsteking krijgen. De oorzaak hiervan is niet bekend, meer onderzoek is nodig.

-De provincie Brabant kondigt in juli 2017 een bouwstop voor geitenstallen af, naar aanleiding van de resultaten van VGO 2.

-De melkveehouder heeft in september 2017 de al meer dan 20 jaar leegstaande pluimveestallen aan Grotesteeg 18a gekocht. De daarbij horende vergunning voor het houden van 6400 stuks pluimvee is, volgens de gemeente Weert, telkens opnieuw vernieuwd door de toenmalige eigenaar.
De nieuwe eigenaar heeft in september 2017 meteen een omgevingsvergunning aangevraagd én verkregen  bij/van de provincie Limburg.

-De provincie Gelderland kondigt in september 2017 een bouwstop voor geitenstallen af, in navolging van Brabant.

-Gemeente Nederweert kondigt begin maart 2018 een bouwstop voor geitenstallen af.

-Op 18 maart 2018 vraagt de melkveehouder bij de Gemeente Weert omzetting van de vergunning voor het houden van 6400 stuks pluimvee naar 930 geiten, op Grotesteeg 8a.

-Tijdens de raadsvergadering van 30 mei 2018 kondigt de gemeenteraad van de gemeente Weert unaniem een standstill voor geitenhouderijen af, ingaande op 6 juni 2018 (hoewel een enkele fractie vindt dat het wel meevalt met het risico voor de volksgezondheid. Luister naar het fragment van de raadsvergadering op 30 mei, onder punt 15: https://gemeenteraad.weert.nl/vergaderingen/Gemeenteraad/2018/30-mei/19:30#flowplayer ). Men besluit dat de al ingediende aanvraag voor Grotesteeg 8a nog afgehandeld moet worden. Er wordt afgesproken dat de veehouder een uitgebreide MilieuEffectRapportage (MER) zal opstellen, welke beoordeeld zal worden door de onafhankelijke commissie MER.

-De commissie MER besluit echter dat de criteria ( o.a. aanvragen advies GGD Limburg Noord) die gemeente Weert aan de MER stelt zo hoog zijn, dat zij die niet hoeven te beoordelen.

-In oktober 2018 verschijnt VGO 3: opnieuw wordt er een verband gevonden tussen geitenhouderijen en verhoogde kans op longontstekingen bij omwonenden. https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2018/09/01/veehouderij-en-gezondheid-omwonenden-iii
GGD Nederland adviseert gemeentes geen geitenstallen toe te staan binnen 2 kilometer van kwetsbare bestemmingen. https://www.ggdghor.nl/nieuws/2018/10/22/relatie-nabijheid-geitenhouderij-en-verhoogde-kans-op-longontsteking-bevestigd/

-In navolging van eerder Brabant en Gelderland, kondigen nu ook Flevoland, Utrecht en Noord-Holland een standstill voor geitenstallen af. Begin december 2018 volgt dan uiteindelijk ook provincie Limburg.

-Inmiddels is dan het rapport van GGD Limburg Noord verschenen, op 2 oktober. In het rapport wordt de twee kilometer grens wel genoemd, maar adviseert men de gemeente om 250 meter aan te houden! https://gemeenteraad.weert.nl/Vergaderingen/College-van-B-W/2018/04-december/10:00/181204-16-Bijlage-bij-B-W-besluit-DJ-628268-Advies-vanuit-GGD-d-d-2-oktober-2018.pdf

Kerngroep Leefbaarheid Altweerterheide

De Kerngroep Leefbaarheid Altweerterheide heeft als doel dat alle mensen, die binnen een straal van 2 kilometer van Grotesteeg 8a wonen, geinformeerd worden over gezondheidsrisico’s van geitenhouderijen en de gang van zaken rondom vergunningen en besluitvorming door gemeente Weert.
Daarnaast wil de kerngroep dat, bij de besluitvorming door de gemeente Weert in deze zaak, de belangen van alle inwoners in deze twee kilometer zone meegewogen moeten worden.